oegadehuset-trappe.jpg

H U S O R D E N

Ejendommen Hjarnøgade 3-5, Århus
Betaniaforeningen i Danmark som ejer bygningen er en erhvervsdrivende fond, vores formål er at drive sociale institutioner samt støtte socialt arbejde, derfor er en del af boligerne indrettet specielt med hensyn til handicappede personer, som vi ønsker at give bedre muligheder for at blive integreret i et fællesskab med andre unge.
Derfor har handicappede fortrinsret til et antal boliger, ligeledes har Metodistkirkens unge fortrinsret til ledige boliger.
Ved udvælgelse af lejere vil der blive en personlig samtale, for at sikre et godt og trygt miljø.

 1. GENERELT
  Denne HUSORDEN er gældende som vilkår til den indgåede lejekontrakt, og lejeren er forpligtet til at overholde de heri fastsatte bestemmelser jf. Lejelovens § 27, stk. 2. Lejeren er endvidere forpligtet til at sørge for at husordensreglerne også overholdes af medlemmer af lejerens husstand, samt at de personer og gæster, som besøger lejeren eller opholder sig i dennes lejlighed. Overtrædelse af husordenregler kan i gentagelsestilfælde medføre opsigelse eller ophævelse af lejemålet efter Lejelovens § 83 litra e eller § 93 litra g.

  2. PÅBUD, ANSVAR FOR GÆSTER M.V.
  Lejeren er ud over de skrevne regler i HUSORDENEN endvidere forpligtet til at efterkomme og overholde de mundtlige eller skriftlige påbud, der måtte blive meddelt af udlejeren eller dennes stedfortræder, herunder vicevært, hvilket også gælder de personer, som lejeren er ansvarlig for, som anført i pkt. 1.

  3. ÆNDRING AF HUSORDEN
  Reglerne i denne husorden kan efterfølgende løbende ændres eller revideres af udlejeren, såfremt der findes behov herfor, og en evt. efterfølgende ny udgave af husordenen indgår herefter som nyt vilkår for lejekontrakten jfr. Lejelovens § 27, stk. 2.
  Findes der i ejendommen lovlig etableret beboerrepræsentation jfr. Lejelovens kap. 11, kan beboerrepræsentationen også vedtage ændringer til husordenen efter Lejelovens § 67.
 2. VASKEKÆLDER M.V.
  Når lejeren ønsker at vaske tøj i vaskekælderen, reserveres der tid på maskinerne. Regler vedr. brug af vaskerum/tørrerum er ophængt i vaskekælderen og skal følges nøje, således at vaskekælderen fungerer tilfredsstillende til glæde for alle.
  Vaskemaskine/tørretumbler skal tømmes for tøj straks, når den er færdig med programmet, så den næste bruger kan komme til. Vaskekælderen må kun benyttes mellem kl. 8.00 – 22.00. Vaskekælderen skal efter endt brug være ryddelig og ren, dvs. gulvet fejes og borde aftørres samt filtret i tørretumbleren renses efter brug.
  De i fællesvaskeriet opsatte regler for brug for renholdelse udgør også en del af de gældende husordensregler, og tøjtørring o.lign. må kun ske i tørrerummet eller udendørs kun på de af udlejer/vicevært anviste steder og aldrig fra vinduer og altaner. Det er forbudt at tørre tøj i lejligheden, da fugten herfra kan forringe eller ødelægge tapet og træværk. Det er forbudt at overlade brugen af fællesvaskeriet til andre personer end ejendommens lejere.
 3. FÆLLESAREALER, PULTERRUM M.V.
  Lejeren har kun ret til at disponere over fællesrum og fællesarealer, såvel indendørs som udendørs efter anvisning og med respekt af de øvrige lejeres tilsvarende brugsret. Det er ikke tilladt at henstille indbo, andre effekter, affald eller lignende på trapper eller øvrige fællesarealer. Lejeren har kun ret til at disponere over et pulterrum, såfremt dette udtrykkeligt er anvist af udlejer, og pulterrum skal altid være aflåst og være afmærket med skilt med oplysning om lejers navn eller lejlighed.
  Barnevogne, legetøj, cykler, knallerter m.v. må kun henstilles på de af udlejerens anviste steder. I modsat fald kan sådanne ejendele fjernes uden varsel. Disse må ikke opbevares i fælleslokaler eller i lejemålet.
  - Evt. beskadigelser af fællesarealer, henstilling affald og lignende samt graffiti vil blive repareret/fjernet for den pågældende lejers regning.
  Anvendelse af aktivitetslokale i kælderen sker på egent ansvar. Af sikkerhedsmæssige grunde bør der altid være 2 personer tilstede.
  Snerydning af fortov foretages af ejendommens vicevært.
 4. AFFALD
  Lejers affald må kun henkastes i de hertil anviste beholdere. Affaldsskakten må kun benyttes til husholdningsaffald og alt affald skal være i egnede lukkede poser. Det er forbudt at henstille affald ved siden af beholderen, og er der ikke plads heri, må lejer selv sørge for fjernelse af yderligere affald. Dette gælder også pap/trækasser og lignende storskrald. Batterier og lign. Miljøaffald skal lægges i affaldsbeholder i affaldsrummet i kælderen.
  Tilstopning af afløb p.g.a. kaffegrums, fedt el. lign. kan pålægges lejerens egenbetaling.
  Overtrædelse heraf medfører fjernelse for lejers regning, og udgiften hertil er pligtig pengeydelse i lejemålet jfr. Lejelovens § 93, litra a.
  Intet affald må henkastes/henstilles i kældre og i gården eller andet sted på ejendommens grund.

  7. STØJ, FESTER M.V.
  Der er mere lydt i en beboelsesejendom end de fleste er klar over! – Derfor skal der generelt udvises hensyn overfor andre lejere og enhver form for brug af støjende elektriske maskiner m.v. skal ske inden kl. 20.00.
  Enhver form for radio, TV, båndoptager, CD-afspiller og egen musikudøvelse, skal særligt efter kl. 20.00 ske i så afdæmpet form, at dette ikke er til gene for andre lejere.
  Efter kl. 23.00 skal der være ro, hvilket også omfatter badning og lignende, der medfører støj i vandrør, brug af støjende fodtøj m.v.
  Hvis der holdes fest i lejligheden skal alle omkringboende orienteres min. 1 uge i forvejen og efter kl. 23.00 skal musikstøj dæmpes til et absolut minimum. Ved udluftning under en fest, skal musikken stoppes mens vinduerne er åbne.
 5. AFLÅSNING
  Kælderdøre og fællesudgang til altaner ved spindeltrappe skal af hensyn til uvedkommende altid være aflåste – også i dagtimerne, ligeledes skal pulterrum/kælderrum holdes aflåste.
  Hoveddørene skal altid være aflåste, og lejerne der finder dørene ulåste, har pligt til at låse dørene.
  Al adgang til efter kl. 22.00 kan kun ske via centerindgangen.
  Bortkomne nøgle-brikker skal omgående anmeldes for sletning, ny eller ekstra nøgle-brik betales af lejer. Genfundne brikker godskrives ikke.
 6. VANDSENGE
  Vandsenge må ikke opstilles i lejligheden medmindre der hos udlejer opnås skriftlig tilladelse hertil. I så fald kan der som vilkår for tilladelsen stilles krav om dokumentation for, at lejers forsikring dækker evt. skade fra udsivende vand.
 7. HUSDYR
  Det er ikke tilladt at holde husdyr i lejligheden, hvilket forbud gælder ikke alene for hunde og katte, men også alle former for krybdyr, kæledyr, herunder slanger, mus, rotter, marsvin og lignende. Den eneste undtagelse herfra er enkelte stuefugle i almindelige små fuglebure (ikke større fuglevolierer) og akvariefisk i akvarier på ikke over 100 liter.
  Derudover er det ikke tilladt at fodre fugle eller andre dyr på ejendommen eller på ejendommens fællesområder.
 8. STIKKONTAKT I KØKKEN
  Stikkontakten over køkkenbordet må max belastes med 2 kogeplader.
 9. VINDUER
  I regn-, sne-, frost- og stormvejr skal alle vinduer i kælderrum holdes lukkede.

  13. TRAPPEVASK
  Trappevask og rengøring af ejendommens fællesarealer foretages af udlejer. Udgiften hertil bliver pålagt lejemålet som en udgift til trappevask.
 10. VASKE - OG OPVASKEMASKINE M.V.
  Installation af vaske- og opvaskemaskine må kun ske efter skriftligt samtykke fra udlejer og kun ved anvendelse af autoriserede håndværkere, anvist af udlejer og mod, at lejer foretager retablering af lejemålet ved fraflytning. Endvidere skal lejer tegne forsikring til dækning af evt. vandskade, opstået fra lejers vaskemaskine/opvaskemaskine.
  Af hensyn til ejendommens øvrige beboere må vaskemaskine/opvaskemaskine udelukkende benyttes i tidsrummet mellem kl. 8.00 – 22.00.
 11. MALING, GULVE M.V.
  Afsyring af døre, fodpaneler, gerichter mv. og afhøvling af gulve må kun finde sted med udlejers skriftlige tilladelse.
  Trægulve, der ved indflytningen er ludbehandlede, vedligeholdes med sæbespåner/plejesæbe til fyrretræsgulve.
  Terrassogulve eller vinylgulve på toilet/bad vedligeholdes med sæbespåner, tåler ikke syre.
  Der må ikke anvendes strukturmaling. Farver på vægge, lofter, vinduer, døre og træværk må ikke ændres uden udlejers skriftlige tilladelser. Ligeledes skal maling og tapetsering kunne genskabes i lyse og neutrale farver ved fraflytning. Ligeledes skal faste tæpper fjernes og gulvene reetableres ved fraflytning.
  Der må ikke bores huller i flise-/vinylbeklædning i badeværelse samt lejlighedens vinduer.
 12. VIDEOOVERVÅGNING
  Såfremt udlejer finder det nødvendigt, vil der på ejendommens fællesarealer blive opsat videoovervågning.

  17. RYGNING
  Der er i ejendommen forbud mod rygning på ejendommens fællesarealer, herunder kælder, gange, trapper og elevator.
  Det præciseres samtidig, at tobaksrygning i lejlighederne kan medføre, at udgifterne til maleristandsættelse af lejlighederne ved fraflytning bliver dyrere, idet der udover almindelige udgifter til maleristandsættelse må påregnes en ekstraudgift til afrensning efter tobaksrygning.
 13. SKIMMELSVAMP
  Opmærksomheden henledes på at effektiv udluftning med gennemtræk minimum 2 gange dagligt á 10 minutters varighed er påkrævet for at sikre en tilstrækkelig lav luftfugtighed til, at der ikke opstår skimmelsvamp og lignende, ligesom sædvanlig opvarmning af alle lejlighedens rum er nødvendige. Det er ikke tilladt at tørre tøj inde i lejlighederne, og det præciseres, at luftfugtigheden holdes nede efter badning og madlavning ved at lade ventilatoren/emhætten køre i 10 - 15 minutter.
  Indvendig dug på vinduerne er et typisk tegn på utilstrækkelig udluftning, og det præciseres at placering af større møbler, såsom garderobeskab, kommoder, senge og lign. ikke bør ske tæt op af eventuelt uisolerede ydervægge, idet der skal være en afstand på minimum 5 - 10 cm. til ydervægge for at luftcirkulationen bag møbler og indbo er muligt.
  Eventuelle friskluftventiler skal holdes rene og må ikke tilstoppes.

  19. DIVERSE
  Straks efter indflytning skal det opsatte navneskilt fornyes med navn på beboer.
  Såfremt der er sket skader på installationer, ledninger mv. skal lejer straks foretage anmeldelse til udlejer eller dennes repræsentant, så nødvendig udbedring hurtigst muligt kan foretages.
  Overdreven brug af vand bør undgås. Ligeledes bør vandspild undgås, og dryppende haner samt utætte cisterner skal omgående anmeldes. Intet der kan tilstoppe afløbet må kastes i toilettet.
  Der må ikke monteres antenner eller paraboler udvendigt på ejendommen.
  Der er indlagt STOFA i alle lejemål, der kan leveres telefon, TV og Internet, lejer bestiller og betaler direkte til STOFA.
  Opbevaring eller brug af ulovlige effekter som narkotika, våben el. lign. medfører ophævelse af lejemålet.

Husordensreglement af 10. juni 2011.